برای رزرو وقت تماس بگیرید:

 

سایز مات / براق
 18*13  15000 تومان
 21*16  20000 تومان
 25*20  35000 تومان
 30*20  40000  تومان
 30*24  45000  تومان
 40*30  50000  تومان
 45*30  60000  تومان
 60*30  70000  تومان
 80*30  80000  تومان
 90*30  90000  تومان
 60*40  110000  تومان
 60*50  115000  تومان
 70*50  125000  تومان
 90*60  150000  تومان
 70*100  155000  تومان
 100*100  200000  تومان